نمونه تست ادبیات با پاسخ

۱-
کدام عبارت، یک جمله « چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند » است؟
۱) دیو عبوس زندگی را به دست عقل سپردم.

۲) بی‌ترس و خجالت، به ریش روزگار می‌خندند.
۳) سقف این بساط را یک پرده حریر زربفت پوشیده بود.

۴) شاعر باید روح پیر را جوان کند.
۲-

نوع « وابسته وابسته » در کدام عبارت، متفاوت است؟
۱) رفتم بالای کوه که چشم ماه تابان را ببوسم.

۲) می‌دانست که بر سر سفره خدا مهمان است.
۳) حسن معشوق باید ساخته دل عاشق باشد.

۴) اشک من پیش دانه‌های الماس تو، قیمت ندارد.
۳-

« تلفظ » کدام دسته از واژه‌ها درست‌تر است؟
۱)  هِدیه، کَرامت، چِنان

۲) شَجاعت،  حَماسه، ثُبات
۳) تِلاوت،  جَرگه، بِقاع

۴) وُجدان، گَمان، نَخست
۴-

نقش واژه‌های مشخص شده در بیت زیر، کدام است؟(با حروف کج مشخص شده: ش در گفتش، قتل، خموش)
یکی گفتش ای پیر بی‌عقل و هوش      عجب رستی از قتل، گفتا خموش
۱) متمم، قید، نهاد

۲) متمم، متمم، مسند

۳) مفعول، مسند، قید

۴) مفعول، قید، نهاد
۵-

کدام مصراع به « شیوه بلاغی » سروده شده است؟
۱) من شمع رسوا نیستم، تا گریه در محفل کنم

۲) سرد مهری بین که کس بر آتشم آبینزد
۳) گرچه خاموشم ولی آهم به گردون میرود

۴) جای دل در سینه صد پاره دارم آتشی

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱-

گزینه ۴ درست است

 

۲-

گزینه ۱ درست است

 

۳-

گزینه ۳ درست است

 

۴-

گزینه ۲ درست است

 

۵-

گزینه ۴ درست است

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما