تست زیست کنکورهای گذشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

کدام عبارت درباره مهم‌ترین مناطق مریستمی موجود در یک گیاه علفی نادرست است؟

۱) تنها در نوک ساقه‌ها و نزدیک  به نوک ریشه‌ها قرار دارند.

۲) توسط سلولهای زنده و یا غیر زنده محافظت می‌شوند

۳) باعث ایجاد سه گروه بافت اصلی گیاه می‌شود

۴) در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

مهمترین منطق مریستمی موجود درگیاهان جوان و علفی مریستم‌های رأسی هستند. این مریستم‌ها در نوک ساقه ها و شاخه‌های جانبی، کنار برگها و نیز در نزدیکی نوک ریشه قرار دارند.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما