﴿ إنّی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، فاتّبِعنی أهدِک صراطاً سویّاً﴾: ۱( به من علمی رسیده که برای تو حاصل نشده، لذا اگر از من تبعیّت کنی تو را به راه راست هدایت خواهم کرد! ۲( مرا از علم چیزی رسیده که برای تو نرسیده، پس از من تبعیّت کن تا تو را […]

﴿ إنّی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، فاتّبِعنی أهدِک صراطاً سویّاً﴾:
۱( به من علمی رسیده که برای تو حاصل نشده، لذا اگر از من تبعیّت کنی تو را به راه راست هدایت خواهم کرد!
۲( مرا از علم چیزی رسیده که برای تو نرسیده، پس از من تبعیّت کن تا تو را به راهی مستقیم هدایت کنم!
۳( برای من از علم چیزهایی آمده است که برای تو نیامده، پس پیرو من باش تا به راه مستقیم هدایت شوی!
۴( من را علمی داده‌اند که تو را نداده‌اند، لذا چنانچه پیروی مرا بکنی به راهی راست هدایت خواهی شد!

***************************
۲- «تَعلَّم أنَ تَرحم الَناس إن تطلب من ربک أن یرحمک!»
۱( بیاموز که به مردم رحم کنی اگر از پروردگارت میخواهی که به تو رحم کند!
۲( رحم کردن بر مردم را یاد بگیر چنانچه رحمت پروردگارت را خواهانی!
۳( بر مردم دلسوز باش و آن را بیاموز تا پروردگارت بر تو دلسوزی کند!
۴( دلسوزی و رحمت بر مردمت را بیاموز اگر رحمت پروردگارت را خواهانی!

*****************************
۳- «مجتمعنا مملوء بالنساء اللّاتی یناجین الله فی صلواتهن و هن نماذج مثالیه فی الشّؤون السیاسیه أیضّا »
۱( اجتماع ما سرشار از زنانی است که خدا را در نمازشان میخوانند و این در حالی است که در امور سیاسی هم نمونه هستند!
۲( جامعه ما پر شده است از زنانی که با خدا در نمازشان مناجات میکنند در حالیکه در امور سیاسی هم نمونه بوده‌اند!
۳( اجتماع ما از زنانی که خدا را در نمازهایشان میخوانند پر است و این در حالی است که در امور سیاسی هم نمونه‌هایی والا بوده‌اند!
۴( جامعه ما مملو از زنانی است که با خدا در نمازهایشان مناجات میکنند در حالیکه در امور سیاسی نیز نمونه‌های والایی هستند!

**************************

۴- «نسمّی ما یحصَی، معدوداً ، و هو یأتی بعد العدد غاَلباً»:
۱( آنچه را شمرده میشود معدود مینامیم و آن أغلب بعد از عدد می‌آید!
۲( باید آنچه را میشماریم معدود بنامیم که آن اغلب بعد از عدد می‌آید!
۳( معدود آنست که شمرده میشود و آن چیزی است که بعد از عدد می‌آید!
۴( آنچه شمرده میشود، معدود نام دارد، که غالباً بعد از عدد می‌آید!

***********************
۵- عین الصحّیح:
۱( أعرب المعلم تسع آّیات من السوره الخامسّه من القرآن الکریم: معلّم نه آیه از پنج سوره قرآن کریم را ترکیب کرد!
۲( اُختی الاصغیره تتعلّم فصلین من الکتاب الرابع: خواهر کوچکم دو فصل از کتاب چهارم را می‌آموزد!
۳( کان عندی ثلاثه ضیوف قد أتوا إلی بیتنا للمرّه الثانیه: سه میهمان داشتم که دوبار به خانه ما آمده‌اند!
۴( فاز طالبان اِثنان من بین سته طلاّب فی المسابقات العلمیّه: از میان شش دانش‌آموز در مسابقات علمی دومین دانش‌آموز برنده شد!

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++

پاسخ:

۱- گزینه ۲ درست است.
گزینه ۱: زمینها «الأرض» مفرد لاجمع – باز کردیم معادل ادقّ برای «فتقنا» نیست

گزینه ۳: آسمان «السّماوات» جمع لا مفرد – دوخته بودند معادل ادقّ برای  «کانا رتقاً» نیست

گزینه ۴: زمینها «الأرض» مفرد لاجمع – به هم در عبارت عربی موجود نیست

********************
۲- گزینه ۱ درست است.

گزینه ۲: همه موجودات «موجود» مفرد لاجمع!- نشانه ها «آیه» در ترجمه لحاظ نشده – اثر می گیریم معادل صحیح برای «نتعلّم» نیست – بگیریم معادل ادقّ برای «نجعل» نیست

گزینه ۳: نشانه ها «آیه» در ترجمه لحاظ نشده – هر موجودی معادل صحیح برای «جمیع کائنات» نیست

گزینه ۴: همه موجودات «موجود» مفرد لاجمع!

**********************
۳-  گزینه ۴ درست است.

گزینه ۱: حق «قول» در ترجمه لحاظ نشده – سفارشش … این است معادل ادقّ برای «یوصی» نیست

گزینه ۲:سخن …. حق است (ساختار عبارت فارسی با عربی آن متفاوت است)  – شوخی می کنند  «یهزل»  للغائب لا للغائبین – توصیه او …. این است معادل ادقّ برای «یوصی» نیست

گزینه ۳:سخن …. حق است (ساختار عبارت فارسی با عربی آن متفاوت است)  – توصیه او …. این است معادل ادقّ برای «یوصی» نیست

*******************
۴- گزینه ۱ درست است.

گزینه ۲:اینک معادل صحیح برای «حتّی الآن» نیست – تجهیزات «بعض» در ترجمه لحاظ نشده – پیشرفته معادل ادقّ برای «الحدیثه» نیست

گزینه ۳: هم اینک معادل صحیح برای «حتّی الآن» نیست – دنیا معادل صحیح برای «علم» نیست

گزینه۴: بسیاری )معادل صحیح برای  «بعض»  نیست – که مدرن است «الحدیثه» نعت مفرد است نه جمله(.

 

****************
۵- گزینه ۲ درست است.
صبر خود  ضمیر اضافی در عبارت عربی وجود ندارد – کوچک یا بزرگ ضمیر اضافی در «مشاکله» در ترجمه لحاظ نشده (. ص: و صبر را در برابر مشکلات کوچک یا بزرگ خود برگزیند)

نظرات شما