سوال ادبیات فارسی کنکور سال ۹۲ تجربی با پاسخ تشریحی

در عبارت سیاوش در فضایی آلوده به فساد و هرزگی قرار داشت، او ناگزیر برای دفاع از نیکان و نیاکان پاک سرشت خویش مانند همه‌ی آزادگان و شهدای تاریخ سرنوشتی خونین دارد.» چند واج میانی وجود دارد؟

۱)سه

۲) چهار

۳) پنج

۴) شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است.

اگر کلمه‌ای بر بر مصوت ختم شود و بعد از آن مصوت دیگری بیاید، دو مصوت با هم تلفّظ نمیشوند و یک صامت مورد نیاز است که بین دو مصوت قرار گیرد که به آن «واج میانجی» میگویند.
واجهای میانجی عبارت صورت سؤال به شرح زیر است:
۱- ی در فضایی

۲- گ در هرزگی

۳- ک در نیاکان

۴- ی در همه‌ی

۵- گ در آزادگان

۶- ی در شهدای

نظرات شما