تست ادبیات فارسی کنکور سالهای قبل با پاسخ تشریحی

با توجه به بیت « به سوزی ده، کلامم را روایی      کز آن گرمی کند آتش گدایی»، «ی» در اخر کدام واژه پسوند تصریفی است؟

۱) سوزی

۲) روایی

۳)گرمی

۴) گدایی

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

«ی» نکره تکواژ تصریفی است و در ساختمان واژه تاثیری ندارد

«ی» در بقیه گزینه ها مفهوم مصدری دارد

نظرات شما