نمونه سوالات زمین شناسی با پاسخ تشریحی

۱- نمودار زیر، ترکیب کانی های اصلی سنگ های پشته های اقیانوسی را نشان می دهد. به جای علامت سوال، نام کدام کانی باید نوشته شود؟

د

۱) آمفیبول

۲) ارتوز

۳) اوژیت

۴) بیوتیت

 

۲- زمین شناسان با توجه به کدام مورد، نتیجه گیری کرده اند که، زمان تشکیل باتولیت ها بسیار کند و طولانی بوده است؟

۱) وسعت و عمق زیاده توده نفوذی

۲) درشتی بلورهای سنگ های تشکیل دهنده آن ها

۳) نیمه عمر مواد رادیواکتیو همراه سنگ های آن

۴) وسعت و شدت دگرگونی سنگ ها در هاله دگرگونی

 

۳- سنگی بدون آب، متراکم به رنگ سفید مایل به خاکستری، ته نشین شده در حوضه های رسوبی بسته می تواند، کدام سنگ باشد؟

۱) انیدریت

۲) تراورتن

۳) دولومیت

۴) سنگ گچ

 

۴- کدام سنگ، می تواند حاصل انحلال و ته نشینی اسکلت شعاعیان باشد؟

۱) تیل

۲) چرت

۳) دولومیت

۴) گِل سفید

 

۵- کدام شرایط وجود داشته باشد، در سنگ ها « شیستوزیته  » ایجاد می گردد؟ 

۱) فشار جهت دار، گرمای زیاد، زمان

۲) کانی های غیرورقه ای، فشار همه جانبه

۳) کانی های سیلیکاتی ورقه ای، گرما

۴) کانی های ورقه ای، فشار جهت دار

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳ درست است.

سنگ های پشته اقیانوسی از جنس بازالت است. سه کانی مهم این سنگ که بیشتر از ۹ درصد حجم آن را تشکیل می دهند، پلاژیوکلاز، الیوین و پیروکسن است. در نمودار محل پیروکسن خالی است، باید توجه داشت که اوژیت هم نوعی پیروکسن است که همراه ۲ کانی دیگر، فراوان ترین کانی های بازالت ها را تشکیل می دهند.

 

 ۲- گزینه ۲ درست است.

یافته های ژئوفیزیکی نشان می دهد که باتولیت ها عمقی حدود ۱ تا ۳ کیلومتر دارند و ماده مذاب در این عمق بسیار کند و در زمان طولانی سرد می شود و همین امر سبب می شود که بلورهای سنگ های تشکیل دهنده باتولیت ها اغلب درشت باشند.

 

 ۳- گزینه ۱ درست است.

سنگ گچ بی آب یعنی انیدریت، سنگی متراکم و به رنگ سفید مایل به خاکستری است که معمولاً بر اثر تبخیر آب دریا یا دریاچه ها در حوضه های رسوبی بسته که املاح آن به حدّ اشباع رسیده باشد، تشکیل می شود.

 

 ۴- گزینه ۲ درست است.

چرت ها حاصل رسوب کردن سیلیس به صورت شیمیایی یا به صورت آلی اند. بیشتر حجم چرت آلی سیلیس بازمانده از جانداران دریازی چون شعاعیان و دیاتوم ها هستند.

 

 ۵- گزینه ۴ درست است.

اگر کانی های ورقه ای در جهت عمود بر فشار جهت دار قرار بگیرند، اندازه آن ها بزرگ تر می شود و شکل و نحوه قرار گرفتن آن ها تغییر می کند. به این

ترتیب، سنگ شکل ورقه ورقه یا فلس مانند پیدا می کند که به آن شیستوزیته می گویند.

نظرات شما