۱. ارزشت را با مقایسه کردن خود با دیگران پایین نیاور, زیرا همه ما با یکدیگر متفاوتیم. ۲. اهداف و آرزوهایت را با توجه به آن چه که دیگران با اهمیت تصور می کنند, تعیین نکن, زیرا فقط تو می دانی که چه چیزی برایت بهترین است. ۳. با زندگی کردن در گذشته یا اینده زیستن در […]

۱. ارزشت را با مقایسه کردن خود با دیگران پایین نیاور, زیرا همه ما با یکدیگر متفاوتیم.
۲. اهداف و آرزوهایت را با توجه به آن چه که دیگران با اهمیت تصور می کنند, تعیین نکن, زیرا فقط تو می دانی که
چه چیزی برایت بهترین است.
۳. با زندگی کردن در گذشته یا اینده زیستن در زمان حال را از دست نده. حتی اگر یک روز در زمان حال زندگی کنی,
همه روزهای عمرت را زیسته ای.
۴. هنگامی که هنوز چیزی برای بخشیدن داری , هرگز ناامید نشو.
۵. هیچ چیز واقعا به پایان نمی رسد تا لحظه ای که خودت دست از تلاش برداری از مواجه شدن با خطرات نترس, زیرا
 بدین ترتیب فرصت می یابی که بیاموزی چقدر باید شجاع باشی.
۶. با گفتن این که: یافتن عشق غیر ممکن است مانع ورود عشق به زندگی خود نشو.
۷. سریعترین راه دریافت عشق , بخشیدن آن به دیگران است.
۸. سریعترین راه از دست دادن آن محکم نگاه داشتن آن است.
۹. رویا های خود را رها نکن. بدون رویا بودن یعنی بدون امید بودن و ناامیدی یعنی این که هیچ هدفی نداری.
۱۰. زندگی یک مسابقه نیست , بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را باید لمس کرد و چشید. 

5159723_m

 10 نکته کلیدی در زندگی

نظرات شما