بالا بردن ارتعاشات صرفا"به این معناست که در طول روز ،از احساس و حال و هوای خوبی برخوردار باشی. امروز چند روش ساده برای بالا بردن ارتعاشات مثبت رو به شما معرفی میکنیم.  ۱ – ﺷﻜﺮﮔﺰﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ . ۲ – ﺗﺤﺮﻙ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ . ۳ – ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ . ۴ – ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ […]

بالا بردن ارتعاشات صرفا"به این معناست که در طول روز ،از احساس و حال و هوای خوبی برخوردار باشی. امروز چند روش ساده برای بالا بردن ارتعاشات مثبت رو به شما معرفی میکنیم. 

۱ – ﺷﻜﺮﮔﺰﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
۲ – ﺗﺤﺮﻙ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
۳ – ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
۴ – ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺑﺎﺷﻴﺪ .
۵ – ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
۶ – ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ .
۷ – ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺧﻠﻮﺕ ﻛﻨﻴﺪ .
۸ – ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﻚ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .
۹ – ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﺪی ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .
۱۰ – ﺑﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻏﺬﺍ ﺑﺪﻫﻴﺪ .
۱۱ – ﺍﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﻛﻮﭼﻜی ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﻳﺪ، ﺑﺎ ﺍﻭ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻴﺪ.
۱۲ – ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ .
۱۳ – ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ دعای ﺧﻴﺮ ﻛﻨﻴﺪ .
۱۴ – ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎی جانبی ﻣﺜﻞ نقاشی و اشپزی و عکاسی بپردازید .
۱۵ – ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﺯ ﺭﻭی مهربانی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .
۱۶ – ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ .
۱۷ – ﮔﺎهی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیی ﺳﻔﺮ ﻛﻨﻴﺪ .
۱۸ – ﻣﻮسیقی ﮔﻮﺵ ﻛﻨﻴﺪ .
۱۹- ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
۲۰ – ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺩﺍﺭﺍی ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺍﺭﺗﻌﺎشی ﺑﺎﻻ ﺑﻴشتر در ارتباط باشید.

12-ways-to-raise-your-vibration

 

 

 

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ ؟

نظرات شما