در هنگام درس خواندن باید هم به کیفیت و هم به کمیت درس خواندن توجه کنید. مطمئنا کیفیت و کمیت روی هم تاثیر متقابل دارند.

چکونه درس می‌خوانید و چطور می‌توانید مطالعه خود را افزایش دهید؟ چکار کنید که بدون کاهش کیفیت ساعات مطالعه را افزایش دهید؟ پاسخ به این سوالات نیازمند تفکر درباره رفتار  و شیوه‌های مطالعه خودتان و همچنین دانش کافی در مورد روانشناسی مطالعه است.

در هنگام درس خواندن باید هم به کیفیت و هم به کمیت درس خواندن توجه کنید. مطمئنا کیفیت و کمیت روی هم تاثیر متقابل دارند. شما باید بتوانید کمیت مطالعه را افزایش دهید بدون اینکه از کیفیت مطالعه کاسته شود. البته اگر کیفیت مطالعه شما خوب نیست باید هر دو را با هم افزایش دهید. شناختی که از خود دارید، چراغ راهنمای شما در این کار است. با مشاورتان هم صحبت کنید و از او راهنمایی بخواهید.

رسیدن به این بهینه سازی مطالعه نیازمند کمی آزمون و خطا است ولی نباید دوره آن زیاد طول بکشد وگرنه اثر منفی خواهد داشت.

نظرات شما