دانش آموزانی که آموزشهای لازم را در تجزیه و تحلیل مسائل دیده باشند، برگ برنده کنکور را در دست خواهند داشت.

کنکور سراسری در ایران هر سال به نسبت سالهای گذشته تغییراتی را تجربه کرده است. سال ۹۶ نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر سال گه می گذرد سوالات کنکور به سمتی مفهومی شدن پیش میرود. در این مورد دانش اموزانی که از منابع بهتری استفاده می کنند نتایج بهتری را به دست می آورند. دانش آموزانی که آموزشهای لازم را در تجزیه و تحلیل مسائل دیده باشند، برگ برنده کنکور را در دست خواهند داشت.
از دیگر تفاوتهای کنکور در سالهای اخیر به نسبت سالهای گذشته، در دسترس بودن منابع گوناگون است که دانش آموزان می توانند با تهیه این منابع سوالات مختلف در هر مبحث را مشاهده کرده و در طول دوران مطالعه برای کنکور آنها را حل کنند؛ بدینترتیب سوالات کنکور برایشان تازگی نخواهد داشت.
این امکان در سالهای دورتر برای همگان در دسترس نبود و تنها عده ای محدود از این مزایا برخوردار بودند.
با این حال در مجمموع می توان گفت" کنکور همان کنکور سالهای گذشته است، برای موفقیت در ان باید چند فاکتور هدف گذاری، مشاوره، تهیه منابع و تلاش را در کنار هم داشت."

نظرات شما