اگرچه مقدار کمی کمالگرایی لازم است اما اگر در کار خود کمالگرایی بدون واقع گرایی داشته باشید، موفق نخواهید شد.

در بعضی از روزها نمی‌توانید همه کارهایی که دلتان می‌خواهد را انچام دهید. خیلی از روزها برنامه مطابق میل شما پیش نمی‌رود. کمال گرایی یعنی اینکه انتظار داشته باشید همه کارها را ایده‌آل پیش ببرید. باید نود درصد واقع گرا و ده درصد کمال گرا باشید. کمال‌گرایی به شما هدف می‌دهد و واقعگرایی مسیر را به شما نشان می‌دهد. پس بنابر واقع‌گرایی برای خود برنامه ریزی کنید و از خود انتظار داشته باشید و در عین حال برای رسیدن به نتیجه بزرگ کمال‌گرایی داشته باشید.

نظرات شما