محققان در عمیق‌ترین نقطه‌ای که تا به حال یک ماهی در آن یافت شده، گونه‌ای جدید کشف کردند.

به این ترتیب «ماریانا» در عمیق‌ترین مکانی که تا به حال موجود زنده‌ای در آن یافت شده زندگی می‌کند و به‌نحوی بدن شفافش توانسته با محیط و فشار بسیار زیاد آب در آن عمق خو بگیرد.

بدن این جاندار به واسطه یک ماده شیمیایی موجود در آن به نام N-oxide یا به‌عبارت دیگر TMAO توانسته این حد از فشار آب را طاقت بیاورد. به گفته سر دیوید آتنبرگ، یکی از محققین مسئول در این اکتشاف، این حد از فشار نهایت جایی‌ است که یک ماهی طاقت بودن در آن را خواهد داشت و در عمق بیشتر به هیچ وجه امکان وجود حیات این‌گونه نخواهد بود.

نظرات شما