مشکل حواسپرتی يا عدم تمرکز، مسئله ای است که با بالا رفتن مقطع تحصيلی، ممکن است بيشتر نمايان شود؛ زيرا تعداد درسهايی که يک دانش آموز بايد آنها را مطالعه کند بيشتر ميشود و به دليل خستگی و کار بيشتر، ذهن مشغوليت بيشتری پيدا ميکند؛ اما غلبه بر آن، کار چندان مشکلی نيست و شما […]

مشکل حواسپرتی يا عدم تمرکز، مسئله ای است که با بالا رفتن مقطع تحصيلی، ممکن است بيشتر نمايان شود؛ زيرا تعداد درسهايی که يک دانش آموز بايد آنها را مطالعه کند بيشتر ميشود و به دليل خستگی و کار بيشتر، ذهن مشغوليت بيشتری پيدا ميکند؛ اما غلبه بر آن، کار چندان مشکلی نيست و شما ميتوانيد با رعايت نکات زير بر آن فائق آييد:

1) زمانهای مطالعه یخود را کوتاه کنيد. به طور مداوم و پي در پي مطالعه نکنيد و با خود نگوييد که تا اين درس را تمام نکردهايد از مطالعه دست برنميداريد؛ با اين کار خسته ميشويد و ذهنتان به اين مسئله ميپردازد که چه زمانی مطالعه تمام ميشود. بعد از هر 45 دقيقه مطالعه، 15 دقيقه استراحت کنيد.

2) برای هر صفحه با توجه به سطح مطالب آن، زمان خاصی را مشخص کنيد. اگر صفحه ای نکات زيادی داشت با خود قرار بگذاريد که در عرض 15 دقيقه اين صفحه را تمام کنيد. به اين ترتيب چون ذهن درمييابد که وقت زيادی ندارد، به مطالعه سرعت ميبخشد و خيلی کمتر به عوامل ديگر ميپردازد.

3) تمام درسهايی را که بايد براي روز آينده آماده کنيد جلوي رويتان نگذاريد؛ زيرا نگراني تمام کردن آنها شما را از مطالعه ی درست بازميدارد.

4) عدم انگيزه و علاقه برای مطالعه ی يک درس از عوامل مستقيم حواسپرتی است. براي يادگيری بهتر درسي که دوست نداريد، براي خود پاداشی تعيين کنيد که در صورت تمام کردن آن درس، البته با کيفيت مطلوب، آن را به خود هديه دهيد.

5) سعی کنيد هنگام مطالعه اندکی صدای خود را بشنويد و سيستم شنواييتان را با مطالعه تان هماهنگ کنيد. البته منظور اين نيست که بسيار بلند بخوانيد. در اين صورت انرژيتان تحليل ميرود.

6) از درس خواندن در نيمه های شب بپرهيزيد. وقتي ميدانيد ساير اعضای خانواده در خواب به سر ميبرند خواب آلودگی به سراغتان مي آيد و ذهن به طور مداوم پيام خوابيدن را صادر ميکند.

7) جايی بنشينيد که مطالعه در آنجا را دوست داريد و هميشه در آنجا درس ميخوانيد. در اين صورت کمک بزرگی به تمرکز خود ميکنيد؛ زيرا ذهن به مطالعه در آن مکان عادت دارد و به اصطلاح شرطی شده است.

untitled

چگونه تمرکز داشته باشيم؟

نظرات شما