اگر تاکنون تست زنی را تمرین نکرده اید بهترین راه برای اینکه تست زنی را یاد بگیرید اینست که همزمان با درس خواندن تست زنی را هم تمرین کنید.

اگر تاکنون تست زنی را تمرین نکرده اید یا کم تمرین کرده اید، بهترین راه برای اینکه تست زنی را یاد بگیرید اینست که همزمان با درس خواندن تست زنی را هم تمرین کنید.

بعد از خواندن هر درسی بدون توجه به وقت چند تست از آن درس را حل کنید. این کار برای یادگیری و تثبیت آموخته ها و روش تست زنی است. در مراحل بعدی که به سوالات همان درس جواب میدهید زمان را در نظر بگیرید و با احتساب زمان تست بزنید. دلیل اینکه توصیه می کنیم در اولین تست زنی نیازی به محاسبه زمان نیست اینست که مغز ابتدا کار را یاد می‌گیرد و بعد از یادگیری سرعت عمل را بالا می برد. با این شیوه شما ابتدا راه حل را درست یاد می‌گیرد و سپس سرعت خود را بالا می‌برید.

نظرات شما