روشی ساده برای برنامه ریزی درس خواندن.

برای برنامه سالانه دوره‌های زمانی در نظر بگیرید و آن را به دوره‌های کوچکتر تقسیم کنید. مثلا دوره‌های ماهیانه در نظر بگیرید و آن را به دوره‌های هفتگی تتقسیم کنید. باید مطالبی را که در هر دوره ماهانه باید بخوانید مشخص کنید و طوری دوره‌های ماهانه را تنظیم کنید تا در زمان کنکور به اوج آمادگی برسید. سپس برای هر دوره ماهیانه برنامه ریزی هفتگی انجام دهید و میزان درس خواندن هر هفته را مشخص کنید. در نهایت برناه هفتگی در هر هفته باید به برنامه روزانه تبدیل شود و میزان درس هر روز مشخص شود. برنامه ریزی ماهیانه برای کل سال را همین الان انجام دهید. برنامه هفتگی را در اول هر ماه برای آن ماه مشخص کنید و برنامه روزانه را در اول هر هفته مشخص کنید. این برنامه دقیق اجرا نمی‌شود اما می‌توانید با خطای قابل قبول آن را انجام داده و به آمادگی کامل برسید.

نظرات شما