مسیح از مسیری گذشت، یک یهودی با او برخورد نمود، به محض دیدن مسیح به او فحاشی کرد و گفت: « ای پسر حرام زادۀ بی اصل و نسب.» مسیح در پاسخ گفت: «سلام ای انسان با شرافت و ارزشمند.» اطرافیان از مسیح پرسیدند: «او به تو فحاشی کرد، چطور شما به او اینقدر احترام […]

مسیح از مسیری گذشت، یک یهودی با او برخورد نمود، به محض دیدن مسیح به او فحاشی کرد و گفت: « ای پسر حرام زادۀ بی اصل و نسب

مسیح در پاسخ گفت: «سلام ای انسان با شرافت و ارزشمند

اطرافیان از مسیح پرسیدند: «او به تو فحاشی کرد، چطور شما به او اینقدر احترام میگذارید؟»

مسیح پاسخ داد: «هرکس انچه را دارد خرج میکند. چون سرمایۀ او این بود به من بد گفت و چون در ضمیر من جز نیکویی نبود از من جز نیکویی برنمیآید. ما فقط آنچه را که در درون داریم میتوانیم از خود نشان دهیم

 

از کوزه همان برون تراود که در اوست …

 چه در درون ما نهفته است؟ مسیح از مسیری گذشت، یک یهودی با او برخورد نمود، به محض دیدن مسیح به او فحاشی کرد و گفت: « ای پسر حرام زادۀ بی اصل و نسبمسیح در پاسخ گفت: «سلام ای انسان با شرافت و ارزشمنداطرافیان از مسیح پرسیدند: «او به تو فحاشی کرد، چطور شما به او اینقدر احترام میگذارید؟»مسیح پاسخ داد: «هرکس انچه را دارد خرج میکند. چون سرمایۀ او این بود به من بد گفت و چون در ضمیر من جز نیکویی نبود از من جز نیکویی برنمیآید. ما فقط آنچه را که در درون داریم میتوانیم از خود نشان دهیممسیح از مسیری گذشت، یک یهودی با او برخورد نمود، به محض دیدن مسیح به او فحاشی کرد و گفت: « ای پسر حرام زادۀ بی اصل و نسبمسیح در پاسخ گفت: «سلام ای انسان با شرافت و ارزشمنداطرافیان از مسیح پرسیدند: «او به تو فحاشی کرد، چطور شما به او اینقدر احترام میگذارید؟»مسیح پاسخ داد: «هرکس انچه را دارد خرج میکند. چون سرمایۀ او این بود به من بد گفت و چون در ضمیر من جز نیکویی نبود از من جز نیکویی برنمیآید. ما فقط آنچه را که در درون داریم میتوانیم از خود نشان دهیم

نظرات شما