یک محدوده از درصدها را پیدا کنید که قبولیهای هر سال، آنقدر درصد آورده‌اند بالاترین درصدهای محدوده را به عنوان هدف برای برنامه ریزی در نظر بگیرید

اگر سوالات کنکور مشکل باشد برای همه مشکل است و اگر آسان باشد برای همه آسان است. کنکور یک آزمون رقابتی است پس باید بتوانید بهترین نتیجه خود را بدست بیاورید. باید توجه کنید که میانگین درصد درسها در سالهای مختلف به دلیل سخت‌تر یا آسان‌تر شدن سوالات تغییر می‌کند اما یک محدوده وجود دارد که باید به آن برسید. همواره برای بالاترین درصدهای مورد نیاز تلاش کنید و سعی کنید حتی از آن هم  بهتر باشید.

نظرات شما