نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سخاوتمندی حتی به میزان اندک، شادی آفرین است و انسان هایی که دغدغه رفاه همنوع را دارند، در قیاس با افرادی که به فکر منافع خود هستند، شادترند.

این مطالعه که توسط محققان دانشگاه زوریخ در سوییس انجام شد، نشان می دهد که حتی صرف تعهد به سخاوت، موجب بروز تغییری در مغز می شود که انسان را شادتر می کند.
بر اساس نتایج این مطالعه، کار خوب کردن برای دیگران، به بسیاری از افراد احساس خوشایندی می بخشد که محققان آن را رضایتمندی گرم می نامند .
در ابتدای این مطالعه به ۵۰ نفر گفته شد که چند ماه بعد مبلغی پول دریافت خواهند کرد و باید آن را خرج کنند. نیمی از افراد شرکت کننده در این مطالعه متعهد شدند که پول را برای یکی از آشنایان خود خرج کنند و نیمی دیگر گفتند که آن را برای خود خرج می کند.
سپس محققان دانشگاه زوریخ فعالیت در سه ناحیه مغزی را بررسی کردند. این مناطق شامل temporoparietal junction، جایی که رفتارهای نوع دوستانه و سخاوتمندی پردازش می شود، ventral striatum جاییکه با شادی ارتباط دارد و orbitofrontal cortex که جوانب مثبت و منفی تصمیمات را در طول تصمیم گیری ها اندازه می گیرد، بودند. آنها همچنین میزان شادی شرکت کنندگان در این مطالعه را قبل و بعد از آزمایش، جویا شدند.
نتایج این مطالعه نشان داد که نوعدوستی و شادی روی یکدیگر تاثیر می گذارند و حتی داشتن اندکی سخاوت افراد را شادتر می کند.
براساس تازه ترین یافته این مطالعه، سخاوتمندی به خودی خود شادی آفرین است، اما افزایش میزان آن لزوما به افزایش شادی فرد منجر نمی شود.

نظرات شما