آیا درست جواب داده‌اید؟

پاسخ معما:
کافیست این معما را به صورت دستگاه سه معادله سه مجهول یا به صورت ذهنی حل کنید و به پاسخ زیر برسید:
مرد دومی باید ۷ حیوان، مرد اولی ۱۱ حیوان و مردم سوم ۲۱ حیوان برای فروش به بازار برده باشند. که در مجموع می شود ۳۹ حیوان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما