پاسخ معمای امروز

جواب معما:

از داده های معما، معادله زیر را تشکیل می دهیم:

X/2 +4√X + 6 + 3 + 1 = X

 

از حل این معادله درجه دوم، به پاسخ های ۴ و ۱۰۰ می رسیم، و به راحتی معلوم است تنها جواب ۱۰۰ قابل قبول است.

نظرات شما