پاسخ معمای امروز ۸ شهریور

پاسخ

۹۰۰ و ۸۵۵ اتومبیل
تعداد اتومبیل های تولیدی کارخانه اول را در هر شبانه روز، x اتومبیل میگیریم. بنابراین کارخانه دوم، قبل از به راه افتادن خط جدید، در هر شبانه روز، ۹۵x/100 اتومبیل تولید می کرد و بعد از راه افتادن خط جدید، تعداد اتومبیل های تولیدی کارخانه دوم به عدد زیر می رسد:
۹۵x/100+23x/100
با توجه به فرض مسئله به دستگاه نامعادله های زیر می رسیم:
(۱)   x≤۹۵۰
(۲)  ۹۵۰x/100+23x/100 <1000
جواب های این دستگاه، به صورت بازه زیر در میاید:
۸۴۵ ۴۱/۵۹ <x≤۹۵۰
از آنجایی که عددهای ۲۳x/100 و ۹۵x/100 باید عددهایی درست باشند، x باید بر ۱۰۰ بخش پذیر باشد و بنابراین به دست می آید:
x=900 یعنی کارخانه اول، در هر شبانه روز ۹۰۰ اتومبیل تولید می کند و کارخانه دوم، قبل از به راه افتادن خط جدید، به اندازه ۹۵x/100 یعنی ۸۵۵ اتومبیل تولید می کرده است.
نظرات شما