پاسخ معمای ریاضی

تعداد متغیرهای به طول یک برابر است با ۲۶، تعداد متغیرهای به طول دو برابر است با ۳۶×۲۶ (زیرا کاراکتر دوم می تواند هر یک از ۲۶ حرف الفبا یا هر یک از ۱۰ رقم باشد)، تعدادمتغیرهای بـه طول سه برابر است با ۳۶×۳۶×۲۶، همچنین تعداد متغیرهای به طول چهار برابر است با ۳۶×۳۶×۳۶×۲۶. بنابراین طبق اصل جمع تعداد متغیرهای به طول حداکثر ۴ برابر است با:
۲۶ + ۲۶×۳۶ + ۲۶×۳۶۲ + ۲۶×۳۶۳ = ۲۶×(۳۶۴ -۱)/۳۵
نظرات شما