پاسخ معمای دوم مرداد

با استفاده از فاکتوریل، می توانیم به این مهم نائل شویم!
۰!=۱
(۰!+۰!+۰!+۰!+۰!+۰!)! = ۶! = ۶×۵×۴×۳×۲×۱ =  ۷۲۰
نظرات شما