پاسخ معمای امروز ۱۷ شهریور

یکی از جواب های ممکن را در اینجا مشاهده می کنید:

۱۶۶۶۶۷ و ۳۳۳۳۳۴

 

عدد ۱۲ رقمی حاصل: ۱۶۶۶۶۷۳۳۳۳۳۴

حاصلضرب دو عدد: ۵۵۵۵۵۷۷۷۷۷۸

۱۶۶۶۶۷۳۳۳۳۳۴ – ۵۵۵۵۵۷۷۷۷۷۸ = ۳

نظرات شما