پاسخ معمای ریاضی
آیا درست جواب داده‌اید؟

۱۰ تیم شرکت کرده اند.
از آنجایی که هر تیم با تیم های دیگر دقیقا یک بار بازی می کند در واقع می توانیم فرض کنیم یک گراف با n رأس داریم (تعداد تیم ها) که مجموع یالهای آن، ۴۵ تا است (تعداد بازی ها).
Kn=n(n-1)/2
۴۵=n(n-1)/2 => n=10
البته نیازی به دانستن مفاهیم نظریه گراف ها هم نیست!
فرض می کنیم n تیم در این مسابقات شرکت دارند، ، تیم اول با (n-1) تیم دیگر بازی می کند، تیم دوم یک بار با تیم اول بازی کرده و (n-2) مسابقه دیگر برگزار خواهد کرد. به همین ترتیب ادامه می یابد. تیم یکی مانده به آخر، تنها با یک تیم دیگر روبرو خواهد شد و تیم آخر، با همه تیم ها بازی کرده است.
(n-1)+(n-2)+…+2+1 = 45
قطعا می دانیم با شروع از ۱، مجموع ۱۰ جمله متوالی، برابر ۴۵ می باشد.
نظرات شما