جواب معمای امروز را ببینید

پاسخ معمای ریاضی ‘رمزگشایی حاصلضرب:

 

fu6541

نظرات شما