آیا درست حدس زدید؟

جواب معما :
جمله: شما مرا با تیر زهر آگین خواهید کشت.
اگر جمله اش درست باشد باید او را با روغن بسوزانند که امکان ندارد.
اگر جمله اش غلط باشد باید او را با تیر زهر آگین بکشند که امکان ندارد.

نظرات شما