پاسخ معمای امروز ۲۱ آذر

جواب معما:
تعداد بچه ها را n فرض می کنیم و سهم هریک را از تیله ها برابر t و مجموع تیله ها را T در نظر می گیریم و قطعا خواهیم داشت: T=nt
— سهم کودک اول:

۱ + (T-1)/10 = t   ⇒  T = 10t – 9

 

— سهم کودک آخر: t

 

— سهم کودک یکی مانده به آخر:

n – 1 + t/9 = (T/t) – 1 + t/9 = t

 

با جایگزینی T خواهیم داشت:

۱۰t – 9)/t – 1 + t/9 = t

 

 

که می تواند به شکل زیر نوشته شود:

۸t2 – 81t + 81 = 0  ⇒  (t – 9)(8t – 9) = 0

 

از آنجایی که تعداد تیله ها نمی تواند کسری باشد، تنها جواب قابل قبول، t = 9 خواهد بود، و در نتیجه خواهیم داشت:  T = 81
بنابراین ۹ کودک مشغول بازی هستند و هر یک نیز ۹ تیله در دست دارند!

نظرات شما