پاسخ معمای المپیادی امروز ۱۵ مرداد

کافی است اعداد را به صورت دودویی در نظر بگیریم و روی اولین جایی که رقم ۱ ظاهر شده است، حالت بندی کنیم. در جدول بالا تعداد خوردن کلید برای هر دسته از لامپ ها و تعداد لامپ های موجود در هر دسته نوشته شده است. واضح است که در هر دسته، تعداد زده شدن کلید به تعداد رقم های بعد از اولین رقم ۱ می باشد. در نمایش اعداد x به منظور ۱ یا ۰ می باشد و لامپ های دسته هایی در پایان روشن خواهد بود که فرد بار کلید آنها خورده باشد.
پس پاسخ ما برابر است با:
۱+۲۲۴۶۸=۳۴۱
معمای-المپیادی-همه-لامپ-های-روشن-۴۴۳۷۱
نظرات شما