پاسخ معمای المپیادی امروز

گزینه ب

برای محاسبه‌ی حاصل جمع موردنظر، تعداد دفعاتی که هر عدد در جمع به‌کار رفته را محاسبه می‌کنیم. این تعداد برابر است با تعداد زیرمستطیل‌هایی که آن عدد را شامل می‌شود.

به علت تقارن موجود، تعداد زیرمستطیل‌هایی که ۵ را شامل می‌شوند با تعداد زیرمستطیل‌های دارای ۵- برابرند. پس این دو خانه روی هم تاثیری در حاصل‌جمع نهایی ندارند.

برای ۲ و ۲- هم همین شرایط برقرار است. تعداد زیرمستطیل‌های شامل خانه‌ی ۱ برابر است با: ۲×۴= ۸ (۲ انتخاب برای ضلع پایین مستطیل و ۴ انتخاب برای ضلع راست آن وجود دارد.)

پس حاصل جمع مورد نظر برابر ۸ است.

نظرات شما