پاسخ معمای المپیادی امروز ۱۶ مرداد

از آنجا که برای اعداد کمتر از صفر (f(x و x − ۱ هر دو منفی هستند، حاصل تقسیم آنها عددی مثبت خواهد شد. بنابراین گزینه های ۱ و ۲ نمی توانند نمودار تابع (f(x)/(x-1 باشند. فرض کنید f به جز نقاط صفر و یک، در نقطه c صفر شده است. برای اعداد بیشتر از f(x) ،c و x − ۱ هر دو مثبت هستند. بنابراین در این محدوده نیز حاصل تقسیم آنها مثبت است. به این ترتیب گزینه های ۳ و ۵ نیز نمی توانند جواب مسأله باشند. بنابراین جواب تنها میتواند گزینه ۴ باشد.
اگر (f(x) = x(x −۱)(x −۲ آنگاه (f(x)/(x-1)= x(x-2 نموداری مشابه گزینه ۴ خواهد داشت.
نظرات شما