پاسخ معمای المپیادی امروز ۲ مهر

گزینه الف

از آنجایی که داریم: ۲x+1=18 پس نتیجه می گیریم ۲x=9 پس:

۲x=9 ⇒ ۲xy=9y= (3y)2=1/4=2-2

⇒ xy=-2

البته با لگاریتم گرفتن از دو رابطه داده شده در صورت سؤال نیز می توان راه حل مشابهی ارائه کرد.

نظرات شما