پاسخ معمای المپیادی امروز

گزینه هـ
انتخاب سر مار ۸ حالت دارد. انتخاب دومی مستقل از اولی ۳ حالت دارد و انتخاب سومی ۲ حالت. اما بعد از سومی حالت ها دیگر تقارن ندارند و نمی توان به این صورت شمرد. اما در کل بعد از انتخاب ۳ تای اول، ۳ حالت ممکن است پیش بیاید. پس جواب برابر است با:
۸×۳×۲×۳ = ۱۴۴
نظرات شما