پاسخ معمای امروز

پاسخ

بله امکان دارد. اگر این نقشه به شکل زیر باشد، با بستن مسیر AB ارتباط شهرهای سمت راست و چپ با هم قطع خواهد شد.

 

معمای-المپیادی-شهرهای-متصل-به-هم-۴۹۲۵۱

نظرات شما