پاسخ معمای المپیادی امروز ۱۴ مرداد

پاسخ: ۱
جدول بالا نشان میدهد که این دزد از هر کدام از شهرها چند بار خارج شده است و چند بار  به هر کدام از شهرها وارد شده است.

بنابراین او از شکرستان ۵ بار خارج شده است و ۶ بار به این شهر برگشته است، بنابراین اکنون در این شهر است و پاسخ درست گزینهی (۱) است.

توضیح:
هم چنین با استدلال مشابه می توان فهمید که او سفر را از نمکستان شمالی آغاز کرده است، چون ۵ بار از این شهر خارج شده و تنها ۴ بار به آن بازگشته است.
معمای-المپیادی-دزد-شکرستان-۲۱۵۱۲
نظرات شما