پاسخ معمای المپیادی امروز

گزینه ب درست است.
همانطور که مشاهده می کنید تعداد خانه های خالی جدول، فرد است. در نتیجه از قطعه ۵ خانه ای نیز باید فرد بار استفاده شود. (حداقل یک بار) اما براحتی مشاهده می شود که حداکثر یک بار می توان از این قطعه استفاده کرد. اگر جای قطعه ی ۵ خانه ای را مشخص کنیم، نحوه قرار گیری بقیه قطعات بصورت یکتا مشخص می شود. با توجه به اینکه قطعه ۵ خانه ای می تواند در دو جای جدول قرار گیرد، جواب این مسئله نیز برابر ۲ خواهد بود. آیا از همه قطعات استفاده کرده ایم؟ شما بگویید!
نظرات شما