معمای المپیادی: بیشینه و کمینه یک ها

گزینه ج)
حالت مینیمم موقعی است که سطرهای دوم، چهارم، ششم و هشتم، همپی ۱ و مابقی خانه ها، ۰ باشند. در این صورت تعداد ۱ ها، ۳۶ خواهد بود.
حالت ماکزیمم زمانی است که سطرهای فرد همگی ۱ و سطرهای زوج نیز یک در میان، ۱ باشند (با شروع از ۱) که در این صورت نیز تعداد ۱ ها ۵×۴ + ۹×۵ یعنی برابر ۶۵ خواهد بود.
نظرات شما