پاسخ معمای امروز ۲۶ مرداد

پاسخ

گزینه الف
اگر a و b  طول و عرض مستطیل مفروض باشند:
ab+2(a+b)=140
(a+b)2 – 4ab>=0 ⇒ ab+4√ab <= 140 ⇒ (√ab + 2)2 <= 144 ⇒ ab<=10
نظرات شما