پاسخ معمای امروز ۱۲ آذر را ببینید

 

۲۲+۲/۲=۲۳
۳۳+۳/۳=۳۴
۵۵+۵/۵=۵۶
۹۹+۹/۹=۱۰۰

 

نظرات شما