پاسخ معمای امروز ۲۰ آبان

جواب معمای کرایه هتل
نخست حلقه سوم را پاره می کند و شب اول آن را به هتلدار می دهد.
شب دوم حلقه اول و دوم را که بهم پیوسته بود به او می دهد و حلقه سوم را می گیرد.
شب سوم ، حلقه سوم را که ابتدا جدا کرده بود به هتلدار می دهد که جمعاً سه حلقه می شود.
شب چهارم ، چهار حلقه بهم پیوسته را در اختیار صاحب هتل می گذارد و دو حلقه بهم پیوسته و یک حلقه جدا ( حلقه سوم ) را می گیرد.
شب پنجم ، حلقه سوم را به هتلدار می دهد.
شب ششم حلقه سومی را می گیرد و حلقه های دوتایی را به او می دهد.
شب هفتم ، حلقه تکی را هم به او تحویل می دهد و به این ترتیب ، تنها با یک بار گسستن حلقه ها ، کار را به نتیجه می رساند.

نظرات شما