پاسخ معمای امروز ۱۴ آبان

جواب معما :
همان طور که می دانیم مقسوم علیه های عدد ۷۲ عبارتند از :

۱،۲،۳،۴،۶،۸،۹،۱۲،۱۸،۲۴،۳۶،۷۲

پس سن دختران را باید دربین این اعداد جستجو کرد. حال تمام امکانات را بررسی می کنیم.
سن دختران باید یکی از این سری اعداد باشد: {توجه کنیدکه ضرب اعداد هر سری برابر ۷۲ است .}

۲،۲،۱۸ (ز        ۱،۱،۷۲     (الف
۲،۳،۱۲(ح         ۱،۲،۳۶     (ب
۲،۴،۹(ط          ۱،۳،۲۴      (ج
۲،۶،۶ (ی         ۱،۴،۱۸      (د
۳،۳،۸ (ک         ۱،۶،۱۲     (ه
۳،۴،۶ (ل         ۱،۸،۹       (و

 

به عنوان مثال ج) به ما می گوید که دختران ۱،۳،۲۴ ساله اند.
حال مجموع اعداد هر سری را محاسبه می کنیم :

 

۲۲=۱۸+۲+ ۲ (ز       ۷۴=۷۲+۱+۱ (الف

۱۷=۱۲+۳+۲   (ح      ۳۹=۳۶+۲+ ۱  ( ب

۱۵=۹+۴+۲    (ط       ۲۸= ۲۴+ ۳ +۱(ج

۱۴=۶+۶+۲    (ی        ۲۳=۱۸+۴+ ۱   (د

۱۴=۸+۳+۳    (ک         ۱۹=۱۲+۶+۱   ( ه

۱۳=۶+۴+۳   ( ل           ۱۸=۹+۸+۱   (و

 

پس شماره ی پلاک منزل برابر یکی از این مجموع هاست . دربین این سری ها، فقط دو سری مجموع یکسان دارند که مشخص شده اند و مجموع بقیه متفاوت است.بنابراین شماره ی پلاک منزل برابر ۱۴است. چرا که اگر عددی غیر از ۱۴بود ، دوست دیگر نیازی به فرض اضافی نداشت. مثلاً اگر ۲۳ بود بلافاصله می گفت دختران ۱۸،۴،۱ ساله اند .و لذا یکی از دو سری ( ی ) یا ( ک ) جواب معماست .

 

سری ( ی ) به ما می گوید که دختران به این شرح هستند : دو دختر دو قلوی ۶ساله و دختر دیگر ۲ساله و سری ( ک ) به ما می گوید که دختران به این شرح هستند : دختر بزرگ ۸ ساله و دو دختر دیگر دو قلوی۳ ساله اند . چون درصورت معما عبارت ” دختر بزرگ ” به کار رفته است ، پس سری (ک ) جواب معماست. یعنی دختران آقای الف ۸،۳،۳ ساله اند.

نظرات شما