پاسخ سوال هوش

به چهار طریق امکان پذیر است.
معمای-المپیادی-۶-در-شش-دایره-۰۵۳۷۲
نظرات شما