۱ – بودجه‌بندی آزمون یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک آزمون دوره‌ای استاندارد، بودجه‌بندی مناسب است. همان‌طور که می‌دانیم، بسیاری از مطالب پایه، پیش‌نیاز مطالب پیش‌دانشگاهی هستند مثل تصاعد، مثلثات، تابع، حرکت، بخش‌های زیادی از شیمی ۲ و … پس در بودجه‌بندی آزمون‌ها باید به این نکته‌ی مهم توجه شود و اول مطالب پیش‌نیاز در آزمون […]

۱ – بودجهبندی آزمون

یکی از مهمترین ویژگیهای یک آزمون دورهای استاندارد، بودجهبندی مناسب است. همانطور که میدانیم، بسیاری از مطالب پایه، پیشنیاز مطالب پیشدانشگاهی هستند مثل تصاعد، مثلثات، تابع، حرکت، بخشهای زیادی از شیمی ۲ و … پس در بودجهبندی آزمونها باید به این نکتهی مهم توجه شود و اول مطالب پیشنیاز در آزمون سنجش شود و بعد مطالب پیشدانشگاهی. برخی از مطالب پایه و پیشدانشگاهی همنیاز هم هستند یعنی بهتر است همزمان با هم مطالعه و سنجش شود مثل بخشهای زیادی از حسابان و حرکت و …، پس در بودجهبندی آزمون اگر این مطالب با هم سنجش شوند، در انرژی داوطلب صرفهجویی میشود و این مطالب را دوباره مطالعه نمیکند بلکه به صورت منسجم، یک بار طبقهبندی و مطالعه میکند. 

 

 

۲ – نزدیکی سطح سؤالات آزمون به کنکور 
یکی از مهمترین ویژگیهای یک آزمون دورهای استاندارد، شبیه بودن سؤالات آزمون (چه از نظر سطح دشواری و چه از نظر شباهت صورت سؤال) به کنکور سراسری است. سؤالات کنکور سراسری در چند سال گذشته، تغییرات بسیار زیادی کرده است و سهم سؤالات ترکیبی (سؤالاتی که در بیش از یک موضوع طرح میشوند) بیشتر شده است، از اینرو، پیشبینی سؤالات کنکور سراسری بسیار دشوار شده و صرفاً در توان اساتید زبده و با تجربهای است که روند تغییرات کنکور را به درستی حدس میزنند. 

 

 

۳ – تقسیم مطالب کتاب درسی به بخشهای کوچک برای مطالعهی دقیقتر

یکی از مهمترین ویژگیهای آزمونهای آزمایشی مناسب آن است که مطالب کتاب درسی را به بخشهای کوچکی تقسیم میکند و داوطلب صرفاً همان بخش را مطالعه کرده و هنگام آزمون با کلیهی سؤالات قابل طرح از آن مبحث آشنا میشود، زیرا وقتی بخواهیم ۲۵ سؤال از ۵ درس ادبیات طرح کنیم، الزاماً باید کلیهی سؤالات قابل طرح در آن ۵ درس را مطرح کنیم. قطعاً این تقسیمبندی باعث میشود، مطالب، بسیار دقیقتر و موشکافانهتر مطالعه شود.

 

 

۴ – جامعه ی آماری مناسب 

جامعه ی آماری مناسب یکی از ویژگیهای موثر در قرار گرفتن این آزمون در رده ی استاندارد میباشد . داشتن جامعه ی آماری گسترده امکان مقایسه ی سطح علمی دانش آموز را در کل کشور فراهم میکند.

 

ویژگی های آزمون آزمایشی استاندارد

نظرات شما