والدین بیشترین تاثیر را بر فرزند خود دارند از این رو باید بدانند که فرزندشان از حمایت و راهنمایی‌ آنها در خانه و مدرسه بی نیاز نیست و همواره باید کمک کننده، همراه و تشویق کننده او باشند.

والدین بیشترین تاثیر را بر فرزند خود دارند از این رو باید بدانند که  فرزندشان از حمایت و راهنمایی‌ آنها در خانه و مدرسه بی نیاز نیست و همواره باید کمک کننده، همراه و تشویق کننده او باشند.

والدین باید بدانند که دانشآموزان هر چه به کنکور نزدیکتر می‌شویم فشار بیشتری را بر روی خود حس می‌کنند و نیاز بیشتری به حمایت آرامش بخش آنها دارند. باید توجه و کمک والدین به دانش آموز در دوران پس از عید بیشتر از قبل شود.

در صورتی که دانش آموز خود را کوشا می‌بینید حتما به وی عنوان  کنید که فارغ از هر نتیجه ای در کنکور از تلاش او راضی هستید و هر نتیجه ای در کنکور پیش آمد شما او را تلاشگر و لایق موفقیت می‌دانید. اینگونه صحبتها باعث می‌شود که دانش آموز فشاری را از طرف شما حس نکند و بار روانی او در ادامه مسیر و در روز کنکور بسیار سبکتر شود.

نظرات شما