جدیت در مطالعه باعث موفقیت شما و افزایش بازدهی درس خواندن می‌شود.

وقتی تصمیم به مطالعه می‌گیرید، فورا شروع کنید و اجازه ندهید افکار مزاحم مانع شما شود. شخصی اگر در خواندن کمر همت ببندد و با فعالیت‌های ذهنی خویش به درک بیشتری نائل شود، کار بزرگی انجام داده است. شما می‌توانید هر کاری را رفع مسئولیتی انجام دهید و یا بخواهید به بهترین نحو انجام دهید. وقتی در درس خواندن جدی باشید به بهترین شکل مطالعه می‌کنید و فقط برای خارج شدن از زیر فشار والدین درس نمی‌خوانید.
نظرات شما