دو هدف عمده برای تست زنی تمرینی وجود دارد.

تست زنی تمرینی در مراحل آماده سازی کنکور بسیار مهم است. دو دلیل برای تست زنی تمرینی وجود دارد. آشنایی با تستها و افزایش سرعت عمل. در زمینه آشنایی با تستها شما باید سعی کنید تا حدی که برایتان امکان دارد انواع تستهای مختلف از یک مبحث و یک درس را تمرین کنید تا در روز کنکور تستهای آمده برایتان آشنا باشد و قبلا مشابه آن را دیده باشید. در زمینه افزایش سرعت عمل هم با حل کردن و تکرار و تمرین کم کم سرعت عمل شما افزایش می‌یابد.

در کل می‌توان گفت هر چقدر بیشتر تست زدن را تمرین کنید هم سرعت عمل و هم آشنایی شما با تست زیاد می شود فقط توجه کنید که تعداد تستهایی که مشابه هم هستند باید در تمرینات محدود باشد یعنی به تعدادی که سرعت عمل شما را افزایش دهد و از تکرار زیاد یک نوع تست خاص به طور مشابه پرهیز کنید.

نظرات شما