تا می توانید قبل و بعد از مطالعه از غذاهای حاوی فسفر و کلسیم استفاده کنید. فسفر و کلسیم در غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، جوانه گندم، بادام، گردو، فندق و کنجد به حد وفور یافت می شود.

تا می توانید قبل و بعد از مطالعه از غذاهای حاوی فسفر و کلسیم
استفاده کنید. فسفر و کلسیم در غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، جوانه گندم،
بادام، گردو، فندق و کنجد به حد وفور یافت می شود.

نظرات شما