تعداد سوالات مباحث هندسه تحلیلی

با توجه به کنکورهای گذشته به طور تخمینی از مباحث هندسه تحلیلی به صورت زیر در کنکور سوال می‌آید

بردار: ۱ تا ۲ سوال معمولا ۱ سوال

خط وصفحه: ۱ تا ۲ سوال معمولا ۱ سوال

مقاطع مخروطی: ۱ تا ۳ سوال اکثرا ۳ سوال

ماتریس و دترمینان: ۱ تا ۲ سوال معمولا ۲ سوال

دستگاه معادله ها خطی: ۰ تا ۲ سوال معمولا ۱ سوال

نظرات شما