تعداد سوالات درس ریاضی در کنکورهای رشته تجربی

با توجه به کنکورهای گذشته به طور تخمینی از مباحث ریاضیات به صورت زیر در کنکور سوال می‌آید.

مشتق و کاربرد آن: ۳ تا ۶ سوال معمولا ۶ سوال

هندسه ۱ :۳ تا ۴ سوال معمولا ۴ سوال

حد و پیوستگی و مجانب: ۲ تا ۴ سوال بیشتر ۲ سوال

تابع: ۱ تا ۳ سوال

معادله و نامعادله: ۰  تا ۱ سوال

آمار: ۲ تا ۳ سوال معمولا ۲ سوال

احتمال: ۱ تا ۴ سوال معمولا ۲ سوال

مقاطع مخروطی: ۲ تا ۳ سوال معمولا ۲ سوال

مثلثات  و معادله مثلثاتی: ۱ تا ۳ سوال در سالهای اخیر ۳ سوال

لگاریتم و تابع نمایی: ۰ تا ۲ سوال

تصاعد و دنباله: ۱ تا ۲ سوال بیشتر ۱ سوال

انتگرال  : ۲ تا ۳ سوال بیشتر ۲ سوال

دستگاه معادلات و معادله‌ی  خط: ۰ تا ۲ سوال

معادله ی درجه‌ی دوم: ۰ تا ۲ سوال در سالهای اخیر ۱ سوال

ماتریس: ۰ تا ۱ وسال در سالهای اخیر ۱ سوال

آنالیز ترکیبی: ۰ تا ۱ سوال

رشد و زوال: ۰ تا ۱ سوال

تابع جزء صحیح: ۰ تا ۱ سوال

توجه داشته باشید که هیچ بودجه بندی از طرف سازمان سنجش اعلام نشده و تعداد سوالاتی که در این مقاله و مقالات قبلی آمده بر اساس آمارهای سالهای گذشته است

نظرات شما