بودجه بندی درس روان شناسی در رشته انسانی

با توجه به کنکورهای اخیر از درس روان شناسی در رشته انسانی بصورت زیر سوال آمده است:

کلیات: ۲ تا ۷ سوال

رشد:  ۵ تا ۹ سوال در سالهای اخیر بین ۶ تا ۹

فرآیندهای شناختی:  ۴ تا ۱۱ سوال درسالهای اخیر ۶ سوال

سلامت روانی و اختلال روانی: ۲ تا ۶ در سالهای اخیر بین ۲ تا ۴

نظرات شما